Programowanie mikroprocesorów ( mikrokontrolerów )

Uruchomienie ADC

Obsługa ADC jednokanałowego

Uruchomienie przetwornika ADC
 1. int main(void)
 2. {
 3.  
 4. DDRD=0xff;                              // ustalenie kierunku portu (wyjście)
 5. PORTD=0xff;                     // wystawienie wartości AAh na port czyli 10101010b
 6.  
 7. // konfiguracja timera0 8-bitowego
 8. TIMSK0=0x01;
 9. TCCR0A=0x00;
 10. TCCR0B=0x05;
 11.  
 12. sei();
 13.  
 14. // Uruchomienie LCD
 15. LCD_init();
 16.  
 17. // ADC konfiguracja
 18. ADMUX=0b11000000;              
 19. ADCSRA=0b11111100;
 20. ADCSRB=0b00000000;
 21.  
 22.         while(1)
 23.     {
 24.                         uint8_t ADC_LO = ADCL;
 25.                         uint16_t ADC_wynik = ADCH<<8 | ADC_LO;
 26.                         if (ADC_wynik<50) {flaga_alarm=0x01;} else {flaga_alarm=0x00;};
 27.                         LCD_xy(0,0);
 28.                         LCD_czysc;
 29.                         sprintf(buffer, "%u" , ADC_wynik);
 30.                         LCD_tekst(buffer);
 31.                         _delay_ms(200);
 32.     }
 33. }
 34.  

Obsługa ADC wielokanałowego

cdn

Uruchomienie przetwornika ADC
 1. //  Załączniki
 2. #include <avr/io.h>
 3. #include <util/delay.h>
 4. #include <avr/interrupt.h>
 5. #include <stdio.h>
 6.  
 7. //  Definicje
 8. #define cbi(sfr,bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
 9. #define sbi(sfr,bit) ((_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit)))
 10. #define lcd_ster PORTD
 11. #define lcd_data PORTD
 12. #define ddr_lcd_ster DDRD
 13. #define ddr_lcd_data DDRD
 14. #define pin_lcd PIND
 15. #define e 4
 16. #define rs 6
 17. #define rw 7
 18. #define rs_0 cbi(lcd_ster,rs)
 19. #define rs_1 sbi(lcd_ster,rs)
 20. #define rw_0 cbi(lcd_ster,rw)
 21. #define rw_1 sbi(lcd_ster,rw)
 22. #define e_0 cbi(lcd_ster,e)
 23. #define e_1 sbi(lcd_ster,e)
 24. #define LCD_czysc LCD_wyslij(0x01,0)
 25.  
 26. // Zmienne globalne
 27. char ADC_LO,ADC_HI,flaga_alarm,buffer[5];
 28. // Podprogramy
 29.  
 30. // Wyświetlacz LCD ***********************************************************
 31. unsigned char LCD_busy(void)
 32. {
 33.         unsigned char flaga;    //zmienna pomocnicza
 34.         rs_0 ;
 35.         rw_1 ;
 36.         ddr_lcd_ster=ddr_lcd_ster&0b11110111;
 37.         e_1;
 38.         _delay_us(1); // aaaa
 39.         flaga=pin_lcd&0x08;
 40.         e_0;
 41.         e_1;
 42.         _delay_us(1); // aaaa
 43.         e_0;
 44.         ddr_lcd_ster=ddr_lcd_ster|0b00001000;
 45.         _delay_us(1); // aaaa
 46.         return flaga;
 47. }
 48.  
 49. // wyslanie znaku lub komendy do LCD
 50. void LCD_wyslij(unsigned char dana,char litera)
 51. {
 52.         while(LCD_busy());      // oczekiwanie na zwolienie wyswietlacza
 53.         rw_0;
 54.         e_1;
 55.         if (litera==0)
 56.         {
 57.                 rs_0;
 58.         }
 59.         else
 60.         {
 61.                 rs_1;
 62.         }
 63.         e_1;
 64.         lcd_data=(lcd_data&0xF0)|((dana&0xf0)>>4);      // przygotuj starszy bajt do LCD
 65.         _delay_us(2); // aaaa   _delay_ms(5);
 66.         e_0;
 67.         _delay_us(2); // aaaa   _delay_ms(5);
 68.         e_1;
 69.         lcd_data=(lcd_data&0xF0)|(dana&0x0f);   // przygotuj młodszy bajt do LCD
 70.         _delay_us(2); // aaaa   _delay_ms(5);
 71.         e_0;
 72.         _delay_us(2); // aaaa   _delay_ms(10);
 73. }
 74.  
 75.  
 76. // wgranie polskich znaków do LCD
 77. void LCD_polskie_znaki(unsigned char dana)
 78. {
 79.         while(LCD_busy());      // oczekiwanie na zwolienie wyswietlacza
 80.         rs_1;
 81.         rw_0;
 82.         e_1;
 83.         lcd_data=(lcd_data&0xF0)|((dana&0xf0)>>4);      // przygotuj starszy bajt do LCD
 84.         _delay_us(1); // aaaa
 85.         e_0;
 86.         _delay_us(1); // aaaa
 87.         e_1;
 88.         lcd_data=(lcd_data&0xF0)|(dana&0x0f);   // przygotuj młodszy bajt do LCD
 89.         _delay_us(2);
 90.         e_0;
 91.         _delay_us(1); // aaaa
 92. }
 93.  
 94. void LCD_znakipl_load(void)
 95. {
 96.         LCD_wyslij(0x40,0);
 97.         unsigned char znaki[]={ 0,0,14,1,15,17,15,2,            // ą
 98.                                                 2,4,14,16,16,17,14,0,           // ć
 99.                                                 0,0,14,17,31,16,14,2,           // ę
 100.                                                 12,4,6,4,12,4,14,0,             // ł
 101.                                                 2,4,22,25,17,17,17,0,           // ń
 102.                                                 2,4,14,17,17,17,14,0,           // ó
 103.                                                 2,4,14,16,14,1,30,0,            // ś
 104.                                                 2,4,31,2,4,8,31,0};                     // ż
 105.  
 106. /*                                              14,17,17,31,17,17,19,0, // Ą
 107.                                                 2,14,21,16,16,17,14,0,          // Ć
 108.                                                 31,16,30,16,16,31,2,0,          // Ę
 109.                                                 16,16,20,24,16,16,31,0, // Ł
 110.                                                 2,21,25,21,19,17,17,0,          // Ń
 111.                                                 2,14,21,17,17,17,14,0,          // Ó
 112.                                                 2,14,16,14,1,1,30,0,            // Ś
 113.                                                 31,1,2,14,8,16,31,0};           // ż
 114. */
 115.  
 116.         unsigned char znak;
 117.         for (unsigned char i=0;i<64;i++)
 118.         {
 119.                 znak=znaki[i];
 120.                 LCD_polskie_znaki(znak);
 121.         }
 122.         _delay_us(1); // aaaa
 123. }
 124.  
 125. // inicjowanie LCD w trybie 4 bitowym
 126. void LCD_init(void)
 127. {
 128.         _delay_ms(50);
 129.         unsigned char i;
 130.         ddr_lcd_ster=0xff;
 131.         ddr_lcd_data=0xff;
 132.         rw_0;
 133.         _delay_ms(10);
 134.         for (i=1;i<3;i++)       // trzykrotne wysłanie 3-
 135.         {
 136.                 e_1;
 137.                 lcd_data=(lcd_data&0xf0)|0x03;  //wysłanie 3- do LCD
 138.                 _delay_ms(1);
 139.                 e_0;
 140.                 _delay_ms(1);
 141.         }
 142.         e_1;
 143.         lcd_data=(lcd_data&0xf0)|0x02;  // wysłanie 2- do LCD
 144.         _delay_ms(1);                   // od tego momentu sprawdzamy gotowosc LCD
 145.         LCD_wyslij(0x28,0);             // interfejs 4 bitowy, 2 linie
 146.         LCD_wyslij(0x08,0);             //wyłącz LCD, wyłącz kursor, wyłącz mruganie 00001000
 147.         LCD_wyslij(0x01,0);             //czysc LCD
 148.         LCD_wyslij(0x06,0);             //zwiekszanie pozycji kursora po każdy  znaku
 149.         LCD_wyslij(0x0c,0);             //wlacz wyswietlacz bez kursora
 150.         LCD_wyslij(0x28,0);             // interfejs 4 bitowy, 2 linie
 151.         e_0;
 152.         _delay_ms(1);
 153. }
 154.  
 155. //pisze tekst na LCD
 156. void LCD_tekst(char *tekst)
 157. {
 158.         unsigned char i=0;
 159.         while (tekst[i]) LCD_wyslij(tekst[i++],1);
 160.         _delay_us(10);
 161. }
 162.  
 163. void LCD_xy(unsigned char w, unsigned char h)
 164. {
 165.         LCD_wyslij((w*0x40+h)|0x80,0);
 166.         _delay_us(10);
 167. }
 168.  
 169. // napis poczatkowy
 170. void intro(void)
 171. {
 172.         LCD_czysc;
 173.         LCD_xy(0,0);
 174.         LCD_tekst("HALLO MI");LCD_wyslij(0x06,1);
 175.         LCD_xy(1,0);
 176.         LCD_tekst("Herbatka Gotowa");
 177. }
 178. //^ Wyświetlacz LCD ***********************************************************
 179.  
 180.  
 181. // Przerwania
 182. ISR(TIMER0_OVF_vect)
 183. {
 184.         PORTD = PORTD ^ 0b0100000;              //przerwanie timera0
 185. }
 186.  
 187. ISR(ADC_vect)
 188. {
 189. }
 190.  
 191. int main(void)
 192. {
 193.  
 194. DDRD=0xff;                              // ustalenie kierunku portu (wyjście)
 195. PORTD=0xff;                     // wystawienie wartości AAh na port czyli 10101010b
 196.  
 197. // konfiguracja timera0 8-bitowego
 198. TIMSK0=0x01;
 199. TCCR0A=0x00;
 200. TCCR0B=0x05;
 201.  
 202. sei();
 203.  
 204. // Uruchomienie LCD
 205. LCD_init();
 206.  
 207. // ADC konfiguracja
 208. ADMUX=0b11000000;              
 209. ADCSRA=0b11111100;
 210. ADCSRB=0b00000000;
 211.  
 212.         while(1)
 213.     {
 214.                         uint8_t ADC_LO = ADCL;
 215.                         uint16_t ADC_wynik = ADCH<<8 | ADC_LO;
 216.                         if (ADC_wynik<50) {flaga_alarm=0x01;} else {flaga_alarm=0x00;};
 217.                         LCD_xy(0,0);
 218.                         LCD_czysc;
 219.                         sprintf(buffer, "%u" , ADC_wynik);
 220.                         LCD_tekst(buffer);
 221.                         _delay_ms(200);
 222.     }
 223. }
 224.  
 225.  

 
Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć, treści oraz jej fragmentów bez zgody autora zabronione.
© mikroprocesory.info.pl@gmail.com 2013.