computer
Programowanie Mikroprocesory Mikrokontrolery Last.fm Programowanie Mikroprocesory Mikrokontrolery Facebook Twitter

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!

Programowanie mikrokontrolerów


mikrokontrolery24.pl

Wyświetlenie tabeli SQL

 
    
<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">
<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" lang=\"pl-PL\">
<head>
	<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"> 
    <title>Rezultat zapytania</title>
	

</head>

<body>
Tabela
<table width="900" align="center" border="1" bordercolor="#d5d5d5" cellpadding="0" cellspacing="0">     
<tr>
<?php 

	$host="localhost";		// Nazwa hosta
	$user="xxxx"; 				// Nazwa użytkownika - domyślnie: root
	$password="yyyy"; 			// Haslo do bazy
	$database="zzzz";	 	// Nazwa bazy
	$table="kkkk"; 			// Nazwa tabeli
	

ini_set("display_errors", 0);
//require_once 'dbconnect.php';
$polaczenie = mysqli_connect($host, $user, $password);
mysqli_query($polaczenie, "SET CHARSET utf8");
mysqli_query($polaczenie, "SET NAMES 'utf8' COLLATE 'utf8_polish_ci'");
mysqli_select_db($polaczenie, $database);

// zapytanie pobrane z pliku
//$zapytanietxt = file_get_contents("zapytanie.txt");
$zapytanietxt = "SELECT * FROM Temperatura";

$rezultat = mysqli_query($polaczenie, $zapytanietxt);
$ilerows = mysqli_num_rows($rezultat);
$ilekols = mysqli_num_fields($rezultat);

echo "wiersze: ";
echo $ilerows;
echo " kolumny: ";
echo $ilekols;//****************************************************

$con = mysql_connect($host,$user,$password);

echo "\"";if ($ilerows >=1) 
{

if($con){
	$link = mysql_select_db($database) or die("no database").mysql_error();
	$count = 0;
	if($link){
		$sql = "SELECT COLUMN_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_SCHEMA = '$database' AND TABLE_NAME = '$table'"; // Change the table_name your own talbe name 
		$result = mysql_query( $sql, $con);
		if(mysql_query($sql,$con)){
//			echo $sql."<br> <br>";
//			echo "<br><br>";
			while ($rows = mysql_fetch_row($result)) {
//    			echo "COLUMN ".++$count.": {$rows[0]}<br>";
			echo "<td width=\"100\" align=\"center\" bgcolor=\"e5e5e5\">{$rows[0]}</td>";
    			$table_name[++$z] = $rows[0];
			++$count;
			}
			echo "<br>Total No. of COLUMNS: " . $count;
			echo "<br><br>";

		}
		else{
			echo "Error in query.";
		}
	}
	else{
		echo "Database not found.";
	}
}
else{
	echo "Connection Failed.";
}


echo "</tr><tr>";
}

//print_r($table_name);

for ($i = 1; $i <= $ilerows ; $i++) 
	{
		$row = mysqli_fetch_assoc($rezultat);
//		echo $row[$table_name[$i]];
		for ($a = 1; $a <= $ilekols ; $a++) 
			{
				echo "<td width=\"100\" align=\"center\">{$row[$table_name[$a]]}</td>";
			}
		echo "</tr><tr>";
}

?>

</tr></table>

</body>
</html>

	

0


09-lip-2024 19:45:52 CEST
by Pioter
Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć, treści oraz jej fragmentów bez zgody autora jest zabronione.
© mikroprocesory.info.pl@gmail.com 2013.